REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO  „AXPLAST”

(Wchodzi w życie z dniem 19.11.2017r)

Sklep internetowy AXPLAST działający pod adresem www.sklep.avantivo.com jest prowadzony przez AVANTIVO Sp. z o. o.  z siedzibą w 97-570 Przedbórz, ul. Radomszczańska 27a, posiadającą numer NIP: 5730108221REGON: 008129710 oraz KRS: 0000361701.

Niniejszy regulamin sklepu internetowego AXPLAST (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki i zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.

Dokonanie rejestracji konta w Sklepie lub skorzystanie z funkcji recenzji oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 1. DEFINICJE

1. SPRZEDAWCA – AVANTIVO Sp. z o. o.  z siedzibą w 97-570 Przedbórz, ul. Radomszczańska 27a, posiadającą numer NIP: 5730108221REGON: 008129710 oraz KRS: 0000361701, adres poczty elektronicznej: info@avantivo.pl, nr telefonu: +48 34 343 60 06 (opłata wg cennika operatora)

2. DOSTAWA – Oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży.

3. DOSTAWCA – Oznacza Pocztę Polską oraz innych przewoźników, z którymi współpracuje Sklep.

4. KLIENT – Konsument lub Przedsiębiorca, który założył indywidualne konto na internetowej stronie Sklepu rejestrując się jako użytkownik, jak również Konsument lub Przedsiębiorca niezarejestrowany jako użytkownik, tj. nieposiadający indywidualnego konta na stronie internetowej Sklepu.

5. KONSUMENT – Osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.  PRZEDSIĘBIORCA – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

7. KONTO KLIENTA – Oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej.

8. REJESTRACJA – Oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie Internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło.

9. LOGIN – Oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. Login jest jednocześnie adresem e-mail Klienta.

10. HASŁO – Oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

11. SKLEP – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w ramach serwisu www.sklep.avantivo.pl.

12. PRODUKTY – Towary zaprezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy w ramach serwisu www.sklep.avantivo.pl, które mogą być przedmiotem zamówienia Klienta.

13. ZAMÓWIENIE – Oferta Klienta zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie.

14. UMOWA – Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zgodnie z Zamówieniem.

15. NEWSLETTER – Bezpłatny biuletyn informacyjny Sklepu i Sprzedawcy zawierający w szczególności informacje o nowościach, akcjach promocyjnych i rabatach, którego otrzymanie jest możliwe po zapisaniu się na stronie internetowej Sklepu, bądź w trakcie logowania się na indywidualne konto i wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

16. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

17. REGULAMIN – Regulamin Sklepu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca jest jedynym właścicielem i podmiotem odpowiedzialnym za Sklep.

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet, za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.avantivo.pl na terenie Polski w oparciu o Regulamin.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży niektórych Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do sklepu, jak również zmiany cen Produktów z tym zastrzeżeniem, że Klienta i Sprzedawcę wiąże cena Produktu widniejąca na stronie internetowej Sklepu w momencie składania Zamówienia przez Klienta.

4. Sprzedawca może prowadzić akcje promocyjne, stosować systemy rabatowe, jak również programy lojalnościowe, których warunki zostaną określone na oddzielnych podstronach internetowych Sklepu lub w Newsletterze.

5. Klient dokonujący zapisu na Newsletter jest zobowiązany do podania adresu e-mail, na który kierowany będzie Newsletter.

6. Klient jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania Newslettera w każdym czasie poprzez odesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres e-mail, z którego Newsletter jest do niego wysyłany.

7. Informacje prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, będąc zaproszeniem do składania przez Klienta Zamówienia.

8. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na brzmienie Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

9. Świadczenie usług elektronicznych przez Sprzedawcę jest bezpłatne.

10. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

11. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego AVANTIVO, pocztą e-mail (info@avantivo.pl), telefonicznie (+48 34 343 60 06), pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli.

2. Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript i Cookies.

3. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

4. W trakcie korzystania ze Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów poprawnego działania określonych funkcji Sklepu, jeżeli przeglądarka, której używa Klient, na to pozwala.

5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze stron internetowych w Sklepie możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

6. Sklep nigdy nie wysyła próśb o przesłanie e-mailem hasła Klienta.

7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności stron internetowych Sklepu.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówień należy dokonywać bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu.

2. Klient może złożyć Zamówienie wybierając jedną z następujących opcji:

2.1. Telefonicznie, dokonując zakupu bez logowania;

2.2. Dokonując pierwszego zakupu z jednoczesnym zarejestrowaniem się na stronie internetowej Sklepu poprzez założenie indywidualnego konta użytkownika i podanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia z jednoczesnym uruchomieniem opcji logowania;

2.3. Posiadając indywidualne konto użytkownika po wcześniejszym zalogowaniu się.

3. Złożenie Zamówienia uwarunkowane jest:

3.1.Wypełnieniem przez Klienta, w prawidłowy sposób, formularza Zamówienia umieszczonego na stronie internetowej Sklepu;

3.2. Zapoznaniem się i akceptacją treści Regulaminu przez Klienta;

3.3. Wyrażeniem przez Klienta będącego osobą fizyczną zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zamówieniu na potrzeby jego realizacji.

4. Klient składa Zamówienie poprzez wskazanie Produktu, którego zakupu chce dokonać oraz wybranie polecenia „Dodaj do koszyka” lub równoznacznego.

5. Procedurę Zamówienia kończy wybór polecenia „ZAKOŃCZ” lub równoznacznego, które oznacza zakończenie dokonywania zakupów przez Klienta.

6. Po złożeniu prawidłowo wypełnionego formularza przez Klienta, Sprzedawca przesyła, na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawierające w szczególności informacje o ilości, cenie Produktów, zasadach płatności, danych do wysyłki, terminie realizacji Zamówienia.

7. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie Zamówienia Umowę uznaje się za zawartą. Regulamin oraz Zamówienie stanowią warunki Umowy, z uwzględnieniem poprawności i prawdziwości danych adresowych i kontaktowych Klienta, jak również warunków płatności ustalonych zgodnie z Regulaminem.

8. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu lub zrezygnować z Zamówienia do chwili jego realizacji przez Sprzedawcę, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu.

9. Zmodyfikowanie Zamówienia przez Klienta w zakresie Produktu lub jego ilości skutkuje wygaśnięciem Umowy zawartej na podstawie dotychczasowego Zamówienia we wskazanym zakresie, zaś podanie przez Klienta nowych danych Produktu lub jego ilości stanowi nowe Zamówienie.

10. W razie niemożności realizacji Zamówienia, niezwłocznie po jego otrzymaniu Sprzedawca zawiadomi Klienta o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

11. W razie niemożności realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w części, Klient, po powiadomieniu go o tym fakcie w trybie określonym w punkcie 6, ma możliwość zrezygnowania z realizacji Zamówienia w pozostałej możliwej do realizacji części poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji na adres e-mail Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu. Klient może zrezygnować bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o niemożności realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia w części.

 

§ 5. CENY

1. Ceny wszystkich Produktów prezentowane są na stronie internetowej Sklepu i wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.

2. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

3. Informacje o kosztach przesyłki znajdują się na karcie każdego Produktu.

4. Do Zamówienia doliczane są koszty przesyłki, zgodnie z formą deklarowaną przez Klienta przy dokonywaniu Zamówienia.

5. Sprzedawcę i Klienta wiążą ceny obowiązujące w momencie składania przez niego Zamówienia, które w trakcie realizacji Zamówienia nie podlegają zmianom cenowym. Za Zamówienie w trakcie realizacji uznaje się Zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę.

 

§ 6. PARAGONY I FAKTURY

1. Sprzedawca dołącza do każdej przesyłki paragon fiskalny.

2. Na życzenie Klienta Sprzedawca może wystawić fakturę VAT. W tym celu Klient zobowiązany jest do podania Sprzedawcy wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA, DOSTAWA I ODBIÓR PRZESYŁKI

1. Realizacja Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2. następuje w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia przez Klienta, przy czym czas realizacji Zamówienia obejmuje okres od złożenia Zamówienia przez Klienta do jego wysłania przez Sprzedawcę.

2. Realizacja Zamówienia w przypadku opisanym w § 4, ust 12. następuje w terminie 3 dni roboczych od chwili powiadomienia Klienta o niemożności realizacji Zamówienia w części i braku oświadczenia Klienta o rezygnacji z realizacji Zamówienia w pozostałej możliwej do realizacji części.

3. Termin dostarczenia Zamówienia do Klienta obejmuje czas realizacji oraz czas dostawy Zamówienia przez przewoźnika.

4. Klient może wybrać następujące formy dostawy:

4.1. Za pośrednictwem Poczty Polskiej jako list polecony ekonomiczny, bądź list polecony priorytetowy (opcje płatne z góry);

4.2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej jako Pocztex Kurier Serwis 24 (przesyłka kurierska), zarówno przy płatności z góry jak i pobraniowa oraz Pocztex Kurier 48 (również w formie płatności z góry lub pobrania).

4.3. Inny, o ile będzie dostępny na stronie internetowej Sklepu dla danego Produktu.

5. Wszelkie informacje dotyczące realizacji oraz dostawy Zamówienia umieszczone są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.

6. W przypadku czasowej niedostępności bądź braku któregokolwiek z zamówionych Produktów, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałym stanie faktycznym za pomocą wiadomości e-mail.

7. W razie zaistnienia przypadku opisanego w ust. 6. Klient może:

7.1. Potwierdzić realizację Zamówienia w zakresie dostępnych produktów, zaś w przypadku produktów czasowo niedostępnych – ustalić ze Sprzedawcą nowy termin realizacji czasowo niedostępnej części Zamówienia z zastrzeżeniem, że Klient ponosi jednorazowo koszty dostawy;

7.2. Anulować Zamówienie w zakresie Produktu brakującego lub czasowo niedostępnego z jednoczesnym potwierdzeniem realizacji Zamówienia w zakresie Produktów dostępnych, wskutek czego Sprzedawca jest zobowiązany do zrealizowania Zamówienia wyłącznie w części dotyczącej Produktów dostępnych;

7.3. Anulować całe Zamówienie, wskutek czego Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku zrealizowania Zamówienia w całości.

8. Podczas odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, a w szczególności, czy nie uległa ona zniszczeniu podczas transportu. Jeżeli przesyłka nosi widoczne ślady uszkodzenia podczas transportu, Klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki i jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

9. Klient, który zaniechał obowiązku o którym mowa w ust. 8. przyjmuje ryzyko zakupu uszkodzonego towaru i nabywa Produkt w takim stanie w jakim go otrzymał.

10. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową, Klient zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę przed upływem 14 dni od przyjęcia Zamówienia i stwierdzenia niezgodności (dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami).

11. W przypadku niezgodności Produktu z Umową, Klient (dotyczy wyłącznie Konsumentów) ma prawo żądać jego wymiany na właściwy, zgodny z Zamówieniem Produkt lub zwrotu płatności dokonanych na rzecz Sprzedawcy w związku z realizacją Zamówienia.

12. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niezgodność Produktu z Umową w sytuacji, w której Klient w chwili zawarcia Umowy o tej niezgodności wiedział, lub w rozsądnej ocenie, winien był wiedzieć.

13. W sytuacji opisanej w ust. 8 i 9, Klient i Sprzedawca postępują według procedury opisanej w § 10.

14. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać spośród następujących form płatności:

1.1. Gotówką za pobraniem, lub w przypadku innego sposobu dostawy przewidzianego na stronie internetowej Sklepu w postaci odbioru osobistego.

1.2. Standardowym przelewem na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej Sklepu;

1.3. Przekazem pocztowym;

2. Realizacja Zamówienia ze sposobem płatności wskazanym w ust. 1 pkt. 1.2. i 1.3. następuje niezwłocznie po odnotowaniu wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zaś brak zapłaty w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia skutkuje wygaśnięciem Umowy.

3. Realizacja Zamówienia płatnego za pobraniem rozpoczyna się od potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia opisanego w § 4. ust. 6.

§ 9. ZWORT ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014.827) Klient ma prawo odstąpić od Umowy zakupu Produktu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny. Wzór formularza odstąpienia od Umowy.

2. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Zwracany na podstawie ust.1. Produkt powinien zostać odesłany przez Klienta na adres siedziby Sprzedawcy w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym, nienoszącym śladów używania lub przeróbek wraz z dokumentem sprzedaży i podpisanym formularzem odstąpienia od umowy. Koszty wysyłki pokrywa Klient.

3. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

4. Zwrot kwoty zakupu w przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu nastąpi w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu towaru, na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

 

§ 10. REKLAMACJE

1. Reklamacji podlegają Produkty niezgodne z Umową, z zachowaniem terminu wskazanego w § 7. ust. 10.

2. Produkt podlegający reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać na adres Sprzedawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej (na własny koszt), załączając do przesyłki oryginał paragonu wraz z opisem wady i numerem rachunku bankowego, na który będzie można dokonać ewentualnego zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów.

3. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni roboczych począwszy od daty jej wpływu do Sprzedawcy (wskazany termin dotyczy wyłącznie Klientów będących Konsumentami).

4.  Sprzedawca dokonuje wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad, po czym odsyła go Klientowi na swój koszt.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia powstałe w Produkcie z winy Klienta.

6. Wobec Klientów będących Przedsiębiorcami wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w odniesieniu do Produktu.

7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie w odniesieniu Klientów będących Przedsiębiorcami stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony udostępnianych mu danych osobowych zgodnie z Ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 j.t.).

2. W czasie realizacji i składania Zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.

3. Klient jest uprawniony do wglądu do swoich danych, ich zmiany lub żądania ich usunięcia.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś wobec Konsumentów – również ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012.1225 j.t.) oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002.141.1176).

2. Wobec Klientów niebędących Konsumentami sądami właściwymi są sądy polskie, a sądem miejscowo właściwym sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy w dniu złożenia Zamówienia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez serwis www.sklep.avantivo.pl w tym także przez sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem w/w serwisu AVANTIVO Sp. z o. o.  z siedzibą w 97-570 Przedbórz, ul. Radomszczańska 27a, posiadającą numer NIP: 5730108221REGON: 008129710 oraz KRS: 0000361701.

Korzystając z naszego serwisu akceptują Państwo przepisy zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie Państwa prywatności i ochronę udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze strony www.sklep.avantivo.pl oraz dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod tym adresem.

1. ADMINISTRATOR

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest AVANTIVO Sp. z o. o.  z siedzibą w 97-570 Przedbórz, ul. Radomszczańska 27a, posiadającą numer NIP: 5730108221REGON: 008129710 oraz KRS: 0000361701.

2. PRZETWARZANIE I CEL PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umów zawieranych przez Klientów ze Sprzedawcą w ramach działalności sklepu internetowego, w tym w szczególności w celu kontaktowania się z Klientami, prowadzenia rachunkowości, weryfikacji prawdziwości danych podawanych przez Klientów serwisu podczas rejestracji i realizacji zawartych Umów. W celu realizacji Umów serwis może udostępniać niezbędne dane podmiotom zewnętrznym w celu realizacji transakcji płatniczych (firmy płatnicze) oraz dostaw (dostawcy usług pocztowych lub kurierskich). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczana jest do minimum.

Dane przetwarzane są ponadto w celach marketingowych i reklamowych w przypadku, gdy Klient wyrazi na to zgodę (zapis do Newslettera).

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 j.t.), w szczególności w odniesieniu do poszczególnych celów przetwarzania, dane przetwarzane są po uzyskaniu zgód wyrażanych przez Klientów poprzez wybieranie odpowiednich pól na stronie internetowej serwisu, w tym podczas rejestracji.

Przeglądanie stron internetowych serwisu nie wymaga podawania jakichkolwiek danych osobowych. Serwis, dopiero w przypadku dokonywania zakupów lub procesu rejestracji, zbiera od Państwa następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko;

b) login i hasło (wyłącznie w przypadku rejestracji);

c) adres zameldowania;

d) adres do korespondencji;

e) adres poczty elektronicznej;

f) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do dokonania rejestracji lub zakupów w serwisie w ramach sklepu internetowego. W związku z tym niepodanie  określonych w Regulaminie danych podczas procesu rejestracji uniemożliwi rejestrację, zaś podczas procesu składania Zamówienia – złożenie Zamówienia i jego realizację. Niewyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych nie ma wpływu na możliwość zarejestrowania się lub składania Zamówień we wskazanym powyżej serwisie.

W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na zapis do Newslettera, podany adres e-mail wykorzystywany będzie we własnych celach marketingowych Administratora. Zgoda taka może być cofnięta w każdym czasie.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta, zaś konieczne staje się wyłącznie dla realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli nie chcą Państwo skorzystać ze wskazanych możliwości, np. z dokonania zakupów, nie ma wymogu podawania danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom władzy publicznej.

3. ZBIÓR DANYCH

Z uwagi na realizację celów przetwarzania danych oraz w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 j.t.), zbiór danych Użytkowników serwisu podlega zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

4. ŚRODKI TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Serwis dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Państwa danych i ich ochrony przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń oraz Serwisu w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z rejestracją i składanie Zamówień oraz inne połączenia, w tym także związane z dokonywaniem płatności elektronicznych, podczas których przekazywane są dane osobowe, będą następowały za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer) lub podobnego.

Niezależnie od działań podejmowanych przez Serwis w powyższym zakresie wszyscy Klienci są zobowiązani do zachowania w poufności Loginu oraz Hasła do Serwisu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Serwis zwraca się do Państwa o ich podanie jedynie w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z konta przez osoby trzecie, Klienci powinni wylogować się po zakończeniu korzystania z Serwisu.

5. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Serwis korzysta z plików cookies, czyli tzw. „ciasteczek”. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies, tzw. „ciasteczka” to dane informatyczne, w szczególności informacje tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy, zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie, itp.). Pliki te są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator AVANTIVO Sp. z o. o.  z siedzibą w 97-570 Przedbórz, ul. Radomszczańska 27a, posiadającą numer NIP: 5730108221REGON: 008129710 oraz KRS: 0000361701.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość. Pliki te identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych, które nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w Serwisie.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

a) „sesyjne” (session cookies) – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz

b) „stałe” (persistent cookies) – to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

5.1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

5.2. Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, po zalogowaniu, wskutek czego Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać Loginu i Hasła;

5.3. W celu zapamiętania składu koszyka Użytkownika w Serwisie, w ramach sklepu internetowego;

5.4. Określenia profilu Użytkownika w celu wyświetlenia mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych;

5.5. Stworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zwykle domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Ponadto ustawienia te mogą być zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w tym w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Poziom ochrony przed plikami cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aż do całkowitego zablokowania plików cookies. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Jednocześnie informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie ze stron WWW, np. zalogowanie się na konto pocztowe lub poprawne logowanie się na indywidualnym koncie użytkownika Serwisu w ramach sklepu internetowego.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami:

a) Internet Explorer

    Z menu przeglądarki należy wybrać: „Narzędzia”  >  „Opcje internetowe”  >  „Prywatność”.

    Za pomocą suwaka ustawiamy poziom, zmianę ustawienia zatwierdzić przyciskiem OK.

b) Chrome

    Z menu przeglądarki należy wybrać zakładkę: „Ustawienia”  >  „Pokaż ustawienia

    zaawansowane”. W sekcji „Prywatność” należy kliknąć przycisk „Ustawienia treści”, a następnie

    w sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

    - usuwanie plików cookie;

    - domyślne blokowanie plików cookie;

    - domyślne zezwalania na pliki cookie;

    - domyślne zachowanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki;

    - określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen.

c) Mozilla Firefox

    Z menu przeglądarki należy wybrać: „Opcje”  >  „Prywatność”, następnie uaktywnić pole

    Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O plikach cookies decyduje kliknięcie

    albo nie kliknięcie pozycji „Akceptuj ciasteczka”.

6. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności. Każdego kto korzysta z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka prywatności.

ŻYCZYMY  UDANYCH  ZAKUPÓW